SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním webového formuláře uděluji společnosti Michael Hron se sídlem Stratilova 335/3, 779 00, Olomouc - Černovír, IČ: 74235079, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Olomouce (dále jen "M-Guide") souhlas, aby zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa, IP adresa a cookies (dále jen „Osobní údaje“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a s dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Výslovně souhlasím s tím, aby společnost M-Guide zpracovávala Osobní údaje pro marketingové účely, tedy pro činnosti zahrnující vyhodnocování dat, včetně jejich profilování a mého oslovení prostřednictvím telefonu, SMS nebo e-mailu za účelem zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace služeb společnosti M-Guide.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti M-Guide k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu po dobu trvání smluvního vztahu, na základě kterého mi společnost M-Guide poskytuje služby. Beru na vědomí, že společnost M-Guide je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak právní předpisy.

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti M-Guide nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 739 354 507 a e-mailu info@m-guide.cz a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů. Beru na vědomí, že pro komunikaci se společností M-Guide ohledně zpracování Osobních údajů mohu využít i pověřence pro ochranu osobních údajů M-Guide, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.m-guide.cz.

Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat zasláním nesouhlasného webového formuláře dostupného v marketingové komunikaci a společnost M-Guide bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Potvrzuji, že tímto souhlasem vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů. Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.